Regulamin

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH SMARTNINJA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SmartNinja prowadzi kursy edukacyjne (zwane w dalszej części: kursami), organizowane przez spółkę (Smart Zone Sp. Z o.o.) (zwanego w dalszej części: organizatorem).

Uczestnicy kursu (zwani w dalszej części: uczestnikami) to osoby, które zarejestrowały się na kurs i zaakceptowały warunki uczestnictwa w kursie.

2. PROCES I WARUNKI

Kurs jest otwarty dla każdego, kto zapisze się na kurs przez formularz wniosku oraz przyjmie zasady i warunki uczestnictwa w kursie. Wnioski należy składać w terminie składania wniosków i zawrzeć w nich wszystkie wymagane informacje. Wszystkie informacje muszą być dokładne.

Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników. Interpretacja i wyjaśnienie przepisów i zasad są podane przez organizatora, decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Uczestnicy muszą uiścić opłatę rejestracyjną w całości przed upływem terminem rejestracji, chyba że uzgodniono inaczej z organizatorem (w przypadku rat lub innych uzgodnień).

Jeśli uczestnik wycofa się z kursu na 7 dni lub mniej przed kursem, otrzyma 50% zwrotu całkowitej opłaty za kurs. W ostatnim dniu terminu rejestracji na kurs Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty uczestnikowi.

Uczestnik, który zarejestruje się online, może w ciągu 15 dni od daty rejestracji (obowiązuje tylko wtedy, gdy jest więcej niż 7 dni na rozpoczęciem kursu) powiadomić organizatora o zamiarze wycofania wniosku. Koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł zostaną naliczone za każdy przypadek anulowania.

W przypadku choroby Organizator zwraca proporcjonalną część opłaty w wysokości do dnia pisemnego odwołania uczestnika.

We wszystkich innych przypadkach nieobecności na kursie, (brak czasu, wakacje...) uczestnik nie jest uprawniony do refundacji.

Opłacone czesne uczestnika nie może być "przeniesione" na inny kurs.

Wszystkie ceny zawierają podatek.

Po wprowadzeniu kodu promocyjnego w polu formularza zgłoszeniowego zostanie naliczona ewentualna zniżka. Rabaty nie mogą być używane wielokrotnie dla jednego kursu, nie kumulują się. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opublikowanym Rabacie. W przypadku publikacji fałszywej zniżki lub w przypadku zmiany kwoty rabatu w trakcie procesu składania wniosku, zastrzegamy sobie prawo do odwołania sumy rabatu.

Kursy SmartNinja są przeprowadzane w różnych lokalizacjach. Organizator poinformuje uczestników o dokładnej lokalizacji na 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem kursu.

Uczestnik będzie:

Uczestnik powstrzyma się od wszelkich działań, które mogłyby zaszkodzić reputacji organizatora.

Organizator będzie:

W przypadku zmiany harmonogramu lub anulowania kursu SmartNinja przez organizatora, zostaną podjęte wszelkie możliwe środki, aby zmienić harmonogram kursu i zapewnić odpowiednie powiadomienie uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe poniesione przez uczestnika z powodu zmiany harmonogramu lub anulowania kursów SmartNinja.

3. OCHRONA DANYCH

Podczas wykonywania warsztatów Organizator przetwarza dane osobowe uczestników, które udostępniają mu uczestnicy. Organizator chroni i przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania przebiegu i działań uczestników oraz przygotowywania artykułów na temat ich wyników w trakcie kursu. Organizator nie opublikuje publicznie danych ani informacji, które są tajemnicą biznesową.

4. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić każdego członka (Smart Zone Sp. z o.o.) i każdego z jego odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów, w tym wszystkie strony trzecie wymienione w lub na nieruchomości SmartNinja, przed wszelkimi roszczeniami, działaniami lub żądaniami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wynikającymi z lub związanymi z nimi: (a) naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków; (b) dostęp do lub korzystanie z własności, usług lub zawartości SmartNinja; lub (c) korzystanie lub poleganie na, lub publikacja, komunikacja lub dystrybucja czegokolwiek na lub z własności SmartNinja lub poprzez którąkolwiek z usług. Dołożą Państwo wszelkich starań, aby współpracować z (Smart Zone Sp. z o.o.) w obronie wszelkich roszczeń. (Smart Zone Sp. z o.o.) zastrzega sobie prawo, na nasz własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie mogą być przedmiotem odszkodowania ze strony użytkownika.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że w żadnym wypadku (Smart Zone Sp. Z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne lub przykładowe, a także wszelkie szkody związane z utratą zysków, oszczędności, WARTOŚCI firmy lub inne straty niematerialne, niezależnie od tego, czy (Smart Zone Sp. Z o.o.) została poinformowana lub mogłaby przewidzieć możliwość wystąpienia takich szkód, wynikających z lub w związku z: (A) użytkowaniem, niemożnością korzystania lub wykonania któregokolwiek z usług WŁASNOŚCI SmartNinja lub (B) nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją jakichkolwiek treści lub transmisji, lub (C) wszelkich innych spraw związanych z własnością SmartNinja lub jakąkolwiek z usług.

6. PRZEPISY KOŃCOWE

W przypadku naruszenia niniejszych zasad Organizator ostrzeże uczestnika i ustali termin zakończenia lub wyeliminowania naruszeń. Jeśli uczestnik kontynuuje naruszenia, organizator może wykluczyć go z kursu.

Uczestnicy kursu potwierdzają, że są zaznajomieni z tymi zasadami poprzez złożenie wniosku i nie będą mieli żadnych roszczeń do organizatora. O ile nie uzgodniono inaczej w indywidualnych umowach z uczestnikami, Organizator nie ma żadnych praw do produktu lub usługi, które uczestnicy stworzyli podczas warsztatów. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do publicznego komunikowania się i podkreślenia, że taki produkt lub usługa zostały utworzone przez uczestników w ramach kursu.

Zapisanie się na kurs i zaakceptowanie warunków uczestnictwa w kursie nie jest uważane za umowę o pracę lub zaproszenie do zawarcia umowy o pracę. Zgłoszenie uczestnika do kursu jest dobrowolne, dlatego też jest traktowane jako praca na rzecz organizatora.

Warunki uczestnictwa w kursie obowiązują od 22 marca 2019. Organizator może zmienić warunki i zasady oraz zobowiązuje się, że w tym przypadku poinformować uczestników w odpowiedni sposób.


Smart Zone sp. z o.o.
ul. Kunickiego 26 a,
20-417 Lublin
Poland
Managing Director: Olga Lenarczyk
Contact: [email protected]

Zapisz się do naszego newslettera!

Messenger